Revelation: 2012 Idents & Presentation

Revelation’s branding recorded in 2012.

Revelation Ident A 2012 © Revelation TV

Revelation Ident B 2012 © Revelation TV