Rai 1: 2010 Idents & Presentation

On May 18, Rai Uno was rebranded to Rai 1, a new logo based on two squares was introduced, initially the existing presentation was retained, the branding was introduced in November of the same year.

Rai 1 Ident © Rai

Rai 1 Advertising Sting © Rai

Rai 1 Promo © Rai

Rai 1 Weather Intro © Rai

Rai 1 Weather Outro © Rai